Dziewięć nowych stanowisk będą musiały utworzyć w przyszłym roku samorządy, by realizować nowe zadania, jakie nakłada na nie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przewiduje projekt rozporządzenia rządu.

Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2012 r., czyli tego samego dnia, co ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887).

Ustawa wprowadzi nowe formy wspierania rodzin, które są w trudnej sytuacji i nie radzą sobie z wychowywaniem oraz opieką nad dziećmi. Zadania dotyczące wspierania rodziny, pieczy zastępczej oraz adopcji, dziś realizowane przez pomoc społeczną, przejmą od nowego roku jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Samorządy będą musiały utworzyć nowe stanowiska: asystenta rodziny (w gminach) i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (w powiatach).

To pociąga za sobą zmiany również w stanowiskach pomocniczych i obsługi. Przede wszystkim pojawi się dziewięć nowych stanowisk, dla których ma być ustalony minimalny poziom wynagrodzenia i wymagany minimalny staż. Będą to (podana kategoria zaszeregowania oznacza minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego):

- starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego - z XV kategorią zaszeregowania, wymagany minimalny staż pracy: cztery lata przy wykształceniu wyższym, siedem lat - przy wykształceniu średnim,

- starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - z XV kategorią zaszeregowania, wymagany minimalny staż pracy: pięć lat,

- starszy asystent rodziny - z XIV kategorią zaszeregowania, wymagany minimalny staż pracy: pięć lat przy wykształceniu wyższym, osiem lat - przy wykształceniu średnim,

- wychowawca w placówce wsparcia dziennego - z XIV kategorią zaszeregowania, wymagany minimalny staż pracy: dwa lata przy wykształceniu wyższym, pięć lat - przy wykształceniu średnim,

- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - z XIV kategorią zaszeregowania, wymagany minimalny staż pracy: dwa lata,

- asystent rodziny - z XIII kategorią zaszeregowania, wymagany minimalny staż pracy: dwa lata przy wykształceniu wyższym, pięć lat - przy wykształceniu średnim,

- młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego - z XIII kategorią zaszeregowania,

- młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - z XI kategorią zaszeregowania,

- młodszy asystent rodziny - z XI kategorią zaszeregowania.

Przewiduje się też zmianę dla dotychczasowego stanowiska opiekuna dziecięcego. Tu wymagane byłoby ukończenie szkoły przygotowującej do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki, albo studiów pedagogicznych.

Nowe rozporządzenie ma zmienić dotychczasowe - z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 ze zm.).