Jeśli student zawrze związek małżeński, ale jego małżonek nie jest objęty obowiązkowym (lub dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym – to może być on nadal zgłoszony do objęcia nim przez rodzica. Sytuacja taka wystąpi np. wtedy, gdy mąż studentki również kontynuuje naukę i pozostaje na utrzymaniu rodziców (i jest zgłoszony do funduszu przez matkę albo ojca). Dlatego każde ze wspomnianych małżonków nadal ma ubezpieczenie jako dziecko osoby odprowadzającej składkę zdrowotną.

Jeśli zatem studentka zgłoszona do NFZ przez rodzica urodzi dziecko, to wówczas ten powinien zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także wnuka. W konsekwencji dziecko studiującej kobiety będzie mogło zostać wskazane do ubezpieczenia przez któregokolwiek z dziadków.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku żaka objętego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli bowiem podlega on temu np. jako pracownik – to jest zobowiązany zgłosić do NFZ członków swojej rodziny, czyli zarówno dziecko, jak i małżonka. W sytuacji studentów zgłoszonych do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (czyli np. takich, którzy ukończyli 26 lat lub których rodzice nie opłacają składek do NFZ) wykazaniu do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem szkoły wyższej podlegają – na wniosek uczącego się – także członkowie rodziny (tj. np. dziecko i małżonek).

Cudzoziemcy studiujący w Polsce również mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo takie przysługuje również uczestnikom studiów doktoranckich oraz absolwentom, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, niemają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) . Osoby te mogą być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem w NFZ. W tym celu muszą podpisać umowę z funduszem.

Podstawa prawna

Art. 5 pkt 3, art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Andrzej Sidorko, radca prawny