Student prawa domaga się zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego (TK) kryteriów przyznawania stypendium rektora. Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym osobie, która po ukończeniu jednego kierunku uczy się na drugim, nie przysługują stypendia (m.in. rektora), nawet jeśli nie pobierała ich wcześniej.
Wyjątek stanowią ci, którzy kontynuują kształcenie np. po licencjacie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) – oni prawo do pomocy materialnej zachowają. Regulacja ta obowiązuje od 1 października 2011 r.
– To niezgodne z konstytucyjną zasadą równości i sprawiedliwości społecznej – mówi Robert Górecki, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wnioskuje o rozpatrzenie tej sprawy przez trybunał.