Decyzję w sprawie sześciu kolejnych projektów ustaw zdrowotnych, przygotowanych przez resort zdrowia, podejmie nowa Rada Ministrów - poinformował we wtorek PAP wiceminister zdrowia Jakub Szulc.

Minister zdrowia Ewa Kopacz wielokrotnie zapowiadała, że w nowej kadencji Sejmu zamierza przedstawić sześć kolejnych ustaw zdrowotnych. Chodzi m.in. o ustawy: o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, badaniach klinicznych, zdrowiu publicznym, o jakości w ochronie zdrowia oraz przepisy zakładające utworzenie Agencji Taryfikacji. Kopacz podkreśla, że jej następca - dzięki tym projektom - będzie miał ułatwione zadanie. Nowe przepisy mają wprowadzić znaczące zmiany w systemie ochrony zdrowia.

"Projekty ustaw są na różnych etapach. Niektóre przeszły już konsultacje zewnętrzne, inne wewnątrzresortowe. Decyzje w sprawie projektów podejmie nowa Rada Ministrów. Może się okazać, że procedowanie rozpocznie się od początku, ale będzie ono przyspieszone" - powiedział PAP Szulc. Dodał, że niektóre projekty mogą od razu trafić do konsultacji zewnętrznych.

Ustawy mają wprowadzić m.in. system oceny jakości świadczeń medycznych i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Zakładają też powstanie konkurencji dla NFZ. Zgodnie z propozycją, prywatne podmioty mogłyby starać się o to, by gospodarować publiczną składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeden z projektów przewiduje utworzenie Agencji Taryfikacji. Na podstawie jej ustaleń wyceniane byłyby świadczenia medyczne. Z kolei system kontroli jakości ma premiować te lecznice, które będą wykonywały świadczenia na odpowiednim poziomie, określanym na podstawie wskaźnika efektywności.

W MZ jest także projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Obecnie wycenę świadczeń wskazuje NFZ. W przyszłości taryfę ma ustalać Agencja w oparciu o zestawienie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz wykaz przypisanych im stawek. Przy kontraktowaniu świadczeń NFZ będzie musiał uwzględniać wytyczne Agencji.

MZ podkreśla, że taryfikacja świadczeń zdrowotnych nie jest możliwa do przeprowadzenia bez wiarygodnych informacji o kosztach uzyskanych od świadczeniodawców, czyli np. szpitali. Takie dane ma zbierać Agencja. Będzie ona wybierała grupy świadczeniodawców spełniających określone kryteria, którzy we współpracy z Agencją będą rejestrować dane dotyczące kosztów wykonywanych świadczeń.

Według resortu zdrowia, Agencja Taryfikacji powinna być, podobnie jak Agencja Oceny Technologii Medycznych, samodzielną strukturą, która przeprowadzałaby taryfikację świadczeń zdrowotnych w sposób niezależny, opierając się na fachowych kryteriach.

W MZ jest także projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Przepisy przygotowane przez resort określają ogólne warunki funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń oraz mechanizmy mające gwarantować dostępność do świadczeń finansowanych przez NFZ dla osób, które nie będą korzystały z dodatkowych ubezpieczeń.

Na ubezpieczycieli nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia

Projekt, w wersji przedstawionej dziennikarzom w marcu b.r., przewidywał ulgę podatkową dla wykupujących polisę. Zgodnie z zapowiedziami MZ, miałaby być ona odliczana od podstawy opodatkowania. Na takie rozwiązanie nie zgodził się minister finansów Jacek Rostowski. "Póki mamy procedurę nadmiernego deficytu, to żadnych ulg nie będzie (...). Tak się zobowiązaliśmy wobec KE, że nie będziemy obniżali dochodów budżetu" - mówił wtedy Rostowski. Ustawa przeszła konsultacje społeczne, ale nie trafiła do Sejmu.

W projekcie przewidziano możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. - to zabezpieczenie dostępu dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia.

Na ubezpieczycieli nałożono obowiązek przygotowania standardów świadczeń, które będą wykonywane w ramach dodatkowego leczenia. Chodzi o dokładną ofertę dotyczącą specjalizacji lekarzy, sprzętu, badań diagnostycznych i zabiegów. W ramach dodatkowego ubezpieczenia dostępne miałyby być świadczenia z zakresu medycyny pracy.

Według MZ ubezpieczenia mają zwiększyć dostęp do leczenia i uregulować system ubezpieczeń prywatnych, który już w Polsce funkcjonuje, a rynek ten - według szacunków - ma wartość od 22 do 30 mld zł rocznie. Oznacza to, że do 30 proc. środków przeznaczanych na ochronę zdrowia pochodzi z dodatkowych dopłat pacjentów.

Szczegóły projektów ustawy o jakości w ochronie zdrowia i o zdrowiu publicznym nie są jeszcze znane

Z kolei projekt ustawy o badaniach klinicznych zakłada publikowanie w internecie informacji o prowadzonych badaniach, umożliwienie ich uczestnikom dochodzenia roszczeń oraz wprowadzenie przejrzystych procedur związanych z wydawaniem pozwoleń.

Wprowadzone mają zostać też przepisy nakładające obowiązek publikowania na ogólnodostępnym portalu internetowym informacji na temat prowadzonych na terytorium Polski badań klinicznych.

W projekcie zawarta została definicja "głównego badacza", jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie badania klinicznego w danym ośrodku oraz sprawującego nadzór nad zespołem badawczym. Ma to umożliwić uniknięcie wątpliwości dotyczących odpowiedzialności poszczególnych osób za prowadzenie badania.

Szczegóły projektów ustawy o jakości w ochronie zdrowia i o zdrowiu publicznym nie są jeszcze znane.