Firma łatwiej i szybciej wypełni kartę wypadku, w sytuacji jeżeli jej pracownik uległ urazowi. Zmiany w tym zakresie wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.
Zgodnie z nim w części I karty numer NIP podaje się, jeżeli płatnik składek obowiązany jest posługiwać się nim na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. W części II usunięty został pkt 3 przeznaczony dotychczas na wpisanie numeru NIP. Wystarczy wpisanie numeru PESEL zatrudnionego.
Nowelizacja jest konieczny, bo zawarte w nim zmiany wynikają z konieczności dostosowania do nowych regulacji o NIP wprowadzonych ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016).
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Tak samo traktowany jest też wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.