Jeszcze cztery dni zostały gminom na przekazanie informacji o działających na ich terenie żłobkach, klubach dziecięcych i dziennych opiekunach.
20 października mija termin, do kiedy wojewodowie muszą otrzymać sprawozdania dotyczące realizacji ustawy żłobkowej. Zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 173, poz. 1035) zestawienie to ma dotyczyć okresu od 4 kwietnia do końca września. Z kolei dane za ostatnie miesiące bieżącego roku będą składane do 20 stycznia 2012 r. Obydwa raporty wojewodowie przekażą do resortu pracy.
Gminy muszą wypełnić cztery tabele, których wzór określa rozporządzenie. Pierwsza dotyczy żłobków i klubów dziecięcych, druga zespołów tych placówek, a następne dwie dziennych opiekunów oraz niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca w instytucjach opieki. Na przykład liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie. Samorządy muszą w nich wykazać liczbę żłobków i klubów (zarówno własnych, jak i prowadzonych przez podmioty prywatne) oraz miejsc, którymi dysponują. Ponadto gmina musi podać dane o liczbie zatrudnionych w nich opiekunów, wieku dzieci i czasu, w którym przebywają one w miejscu opieki.
– W związku z tym, że sprawozdania dotyczą pierwszych miesięcy działania ustawy, nie należy się spodziewać dużego wzrostu liczby placówek opieki – mówi Teresa Marzejon, naczelnik wydziału zdrowia Urzędu Miasta w Gdyni.
Dodaje, że pierwsze wyraźne zwiększenie liczby żłobków i klubów dziecięcych będzie odnotowane dopiero w przyszłym roku, kiedy będą otwierane inwestycje dofinansowane z rządowego programu Maluch.
Wtedy też gminy będą składać już sprawozdania półroczne.