Regulamin premiowania

Również premia przysługuje tylko wówczas, gdy tak przewidują wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy. Jeżeli jednak pracownik spełni wymagania określone w tych przepisach, pracodawca nie może mu odmówić premii. Jego funkcja sprowadza się jedynie do stwierdzenia, czy owe przesłanki wystąpiły. Pod tym względem premia jest więc obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia. Natomiast w przypadku gdy wypłata premii w danym przedsiębiorstwie uzależniona została od np. podjęcia odpowiedniej decyzji przez pracodawcę, będzie tzw. premią uznaniową (nagrodą). Pracownik będzie miał do niej prawo dopiero w momencie jej przyznania.

Sfera budżetowa

Jednym ze sposobów na dodatkową gratyfikację jest wieloletnia, najczęściej nieprzerwana i nienaganna praca w jednej branży. W takiej sytuacji niektórzy pracownicy mogą liczyć na nagrody jubileuszowe. Należą się one podwładnym, jeżeli tak stanowią akty zakładowe (np. układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania), przepisy szczególne (np. rozporządzenie) lub indywidualne umowy o pracę. Wypłatę nagrody jubileuszowej najczęściej przewidują pragmatyki zawodowe. Na tej podstawie przysługują one m.in. żołnierzom zawodowym, nauczycielom, pracownikom samorządowym czy członkom korpusu służby cywilnej.

Dodatkowe wynagrodzenie może wiązać się także z podjęciem pracy u konkretnego pracodawcy. Pod tym względem atrakcyjna jest np. praca w sferze budżetowej. Zatrudnione tam osoby mają m.in. prawo do 13. wynagrodzenia w roku (tzw. trzynastki). Zyskują je po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy takiego okresu, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy.

100 proc. wynagrodzenia wynosi dodatek za nadgodziny w niedziele i święta

Podstawa prawna

Art. 771, 105, 151, 1511 i 1517 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).