Oprócz zwykłego wynagrodzenia podwładni mogą otrzymywać m.in. dodatki, nagrody i premie, ekwiwalenty i odszkodowania. To dla nich sposoby na otrzymywanie wyższego wynagrodzenia. Najprostszym z nich jest podjęcie pracy w godzinach nadliczbowych. W takiej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwał dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, jeśli praca w nadgodzinach przypadała w nocy, niedziele i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy) lub w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto. Jeżeli podwładny pracował po godzinach w inny dzień, wówczas powinien otrzymać dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia.

Pracownikom należy się też dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą nadgodzinę wynikającą z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (czyli 40 godz.). Taka sytuacja może się zdarzyć np. jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (czyli najczęściej w sobotę). Dodatek ten nie przysługuje jednak, jeśli przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy nastąpiło w wyniku przekroczenia dobowych wymiarów czasu pracy, za które podwładny otrzymał już dodatek w wysokości 50 lub 100 proc. wynagrodzenia.

Pora nocna

Wyższe wynagrodzenie przysługuje także pracownikom, którzy wykonują pracę w nocy. Pora nocna obejmuje osiem godzin między 21:00 a 7:00. Wysokość dodatku jest uzależniona od płacy minimalnej (dla przykładu w październiku 2011 r. dodatek za jedną godzinę pracy w nocy wynosi 1,65 zł). W przypadku osób wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek może być zastąpiony ryczałtem.

Dodatkową gratyfikacją dla pracownika są również nagrody pieniężne lub premie. Zgodnie z kodeksem pracy pracownikom, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy i podnoszą jej wydajność, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty takich świadczeń, ale może ustalić takie uprawnienie pracownicze w wewnętrznych przepisach prawa pracy (np. regulaminie wynagradzania).