Gmina przyzna świadczenie pielęgnacyjne córce, jeżeli opiekuje się dwojgiem rodziców, którzy są małżeństwem, pod warunkiem że są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym.

Pozostawanie w związku małżeńskim przestanie być w niektórych przypadkach przeszkodą do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego osobie rezygnującej z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Gmina przyzna je w sytuacji, gdy również drugi ze współmałżonków wymaga opieki i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Taką zmianę wprowadza wchodzący dziś w życie art. 1 ust. 6 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 205, poz. 1212). Pozostałe jej zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

– Nowe brzmienie przepisów oznacza, że świadczenie będzie mogła otrzymać córka lub syn, jeżeli obydwoje rodzice są niepełnosprawni w stopniu znacznym – mówi Wanda Niebrzegowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dodaje jednak, że przepisy zostały tylko częściowo złagodzone, bo dalej pomoc nie będzie przysługiwać, gdy zdrowy współmałżonek zajmuje się tym drugim, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Nowelizacja zawiera też inne zmiany, które z kolei mają uszczelniać system przyznawania świadczeń i zmniejszyć liczbę przesłanek, które pozwolą na jego otrzymywanie. Prawa do świadczenia nie będzie więc miała osoba sprawująca opiekę, która jest uprawniona do renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego.

Ponadto gmina nie przyzna świadczenia w sytuacji, gdy będzie się o nie ubiegać inna niż matka lub ojciec osoba zobowiązana do alimentacji względem niepełnosprawnego, m.in. rodzeństwo, dzieci, jeżeli sama ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wsparcie nie będzie też przysługiwać, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza nią.