Dyrektor powiatowego urzędu pracy będzie mógł założyć i prowadzić firmę szkoleniową, jeśli zapłaci jej mniej lub tak samo jak prywatnym instytucjom prowadzącym kursy zawodowe dla bezrobotnych.

– Żeby to stwierdzić, należy przeprowadzić rozpoznanie rynku – mówi Hanna Świątkiewicz-Zych, dyrektor departamentu rynku pracy w MPiPS.

Efekty monitoringu rynku muszą zostać spisane na papierze, aodpowiedni trafić powinny do starosty. To niejedyny warunek, jaki musi spełnić dyrektor urzędu. Ten podobnie jak i pozostałe warunek są wskazane w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Teraz jest on w konsultacjach społecznych, które dobiegają końca. Zmienione przepisy rozporządzenia wejdą w życie dopiero po trzech miesiącach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli zapewne w lutym 2012 roku.

Projekt przewiduje, że firma szkoleniowa będzie zobowiązana do prowadzenia bardzo obszernej dokumentacji z przebiegu szkolenia, co ułatwi jej kontrolę ze strony urzędników. Instytucja szkoleniowa będzie musiała dysponować dziennikiem zajęć edukacyjnych zawierającym tematy oraz listę obecności: imię, nazwisko i podpis uczestnika. Ponadto protokoły i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego.

Urząd będzie musiał informować bezrobotnych o możliwościach i zasadach korzystania ze swoich szkoleń. Do jego obowiązków będzie należało także diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

– Musi także sporządzać i upowszechniać plan szkoleń – mówi Jerzy Bartnicki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

Możliwość zakładania firm szkoleniowych dyrektorzy urzędów mają od 1 lutego 2011 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725). Nie znalazły się w niej jednak zapisy o warunkach, jakie musi spełnić dyrektor, który chce prowadzić własną instytucję. Te zapisano w projekcie rozporządzenia.