Spółka A na podstawie umowy outsourcingu zlecała usługi spółce B, które wykonywane były przez grupę pracowników zatrudnionych przez tę spółkę. Po pewnym czasie spółka A zakończyła współpracę ze spółką B i w ramach podobnej umowy outsourcingu zleciła te same usługi spółce C. Czy w takiej sytuacji może dojść do obligatoryjnego transferu pracowników w trybie art. 231 k.p. z podmiotu B do C?
Uznanie danej transakcji lub zdarzenia za przejście zakładu pracy lub jego części ma daleko idące skutki, w takiej sytuacji nowy pracodawca staje się bowiem z mocy prawa stroną dotychczasowych umów o pracę zawartych przez jego poprzednika.
Analizując zakres zastosowania art. 231 k.p., należy stwierdzić, iż ocena, czy doszło do przejścia zakładu pracy, może być szczególnie trudna w sytuacji relacji gospodarczych w układzie trzech podmiotów gospodarczych.