Podstawą do działania gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który ma koordynować pomoc udzielaną jej ofiarom przez wszystkie służby społeczne, jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie jego powołania. Niektóre samorządy mają jednak problem z jej prawidłowym sformułowaniem, co powoduje uchylanie uchwał przez wojewodów.

Tak stało się w przypadku uchwały podjętej przez radnych Bielawy, której część przepisów wojewoda dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 3 października (NK-N.4131.809.2011.MG), uznał za nieważne. Jego zastrzeżenia wzbudziło określenie w uchwale, że to dyrektor ośrodka pomocy społecznej jest przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego.

Wojewoda zwrócił uwagę, że art. 9a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) upoważnia radnych do określenia w uchwale trybu i sposobu odwoływania oraz powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego wraz ze szczegółowymi warunkami funkcjonowania zespołu.

Natomiast wyboru przewodniczącego zespołu dokonują jego członkowie na pierwszym spotkaniu.

Ponadto radni uchwalili, że grupa robocza powołana w sprawie indywidualnego przypadku stosowania przemocy spotyka się co najmniej dwa razy.

– Na pierwszym spotkaniu byłby opracowany plan pomocy, a na drugim omawiane konkretne działania podjęte przez członków grupy na rzecz poszkodowanych osób. Jeżeli sprawa byłaby skomplikowana, odbywałyby się dalsze spotkania – mówi Anna Petruk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Jednak również wobec brzmienia tego przepisu wojewoda stwierdził przekroczenie upoważnienia ustawowego. Taki sam zarzut dotyczył też innych określonych w uchwale rozwiązań, m.in. wskazania zamkniętego katalogu dokumentów, które są gromadzone przez zespół w trakcie pracy z pokrzywdzonymi rodzinami, oraz przesądzenia, że członkami zespołu są kierownicy instytucji, które podpisały porozumienia z gminą o jego powołaniu. Tymczasem imienny skład zespołu powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zarządzeniu.

992 gminy mają powołane zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie