Pracodawca będzie musiał samodzielnie zadbać o to, aby projekty budowy zakładów pracy były zgodne z przepisami bhp.
Od nowego roku zmienią się zasady nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Wtedy wejdzie w życie ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która czeka na podpis prezydenta. Zgodnie z nią zadbanie o zgodność projektów budowy lub przebudowy pomieszczeń pracy z przepisami bhp będzie obowiązkiem pracodawcy. Obecnie projekty takie muszą być jeszcze zaopiniowane przez rzeczoznawców bhp. Ten obowiązek zostanie zniesiony 1 stycznia 2012 r.
Pracodawca, który np. chce przebudować zakład pracy, powinien pamiętać o wielu obowiązkach wynikających m.in. z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizując miejsce pracy, firma powinna skupić się na wytyczeniu dróg i przejść. Ich wymiary muszą odpowiadać liczbie potencjalnych użytkowników, a także rodzajom i wielkości urządzeń stosowanych do transportu.
Nawierzchnia dróg i placów powinna być odpowiednio utwardzona i równa oraz mieć nośność odpowiednią do obciążenia dla środków transportu. Na drogach, przejściach i placach powinny znajdować się rozwiązania techniczne odprowadzające wody opadowe.
Jeżeli poziomy podłogi są zróżnicowane, należy je wyrównać odpowiednimi pochylniami o stopniu nachylenia nie większym niż 8 proc. Zastosowanie pochylni powinno umożliwić pracownikom bezpieczne poruszanie się i spokojny przewóz ładunków.
Obowiązkiem pracodawcy jest także oznakowanie miejsc stwarzających zagrożenie dla pracowników widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Jeżeli firma nie ma możliwości zapewnienia pracownikom ochrony poprzez oznakowanie, niebezpieczne miejsce powinno być wyłączone z użytkowania. Wszelkie otwory należy zamknąć pokrywami (jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca powinien je oznakować i ogrodzić). Jeśli w przejściach znajdują się miejsca niebezpieczne, zagrażające upadkiem, uderzeniem lub potknięciem, należy pomalować te przejścia barwami bezpieczeństwa.
Pracodawca musi dbać o zapewnienie dobrej widoczności na skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych. W przypadku miejsc na drodze, gdzie możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub w inny sposób skutecznie ochronić te miejsca. Pracodawca przy budowie lub przebudowie pomieszczeń pracy musi pamiętać także o zapewnieniu dróg ewakuacyjnych ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy. Nie mogą one być zastawiane.
Firma musi także stosować właściwe oświetlenie pomieszczeń pracy. Gdy w zakładzie jest niewystarczające światło dzienne bądź praca wykonywana jest w porze nocnej, należy zapewnić pracownikom oświetlenie elektryczne. Pracodawca powinien dbać o to, by wszelkie instalacje i urządzenia elektryczne były wykonane i eksploatowane tak, by nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych i nie powodowały innych szkodliwych skutków.