Od 21 marca tego roku pracodawcy mają kłopoty z potwierdzaniem zatrudnienia osób pracujących czasowo. Wszystko za sprawą nowelizacji kodeksu pracy z 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 36, poz. 181). Zgodnie z nią, jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, firma musi wydać mu świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych w ciągu 24 miesięcy (poczynając od zawarcia pierwszej umowy).

Nowy przepis jest nieprecyzyjny, bo nie określa jednoznacznie, kiedy należy wydać świadectwo pracy, w przypadku gdy zatrudnienie na czas określony zakończy się przed upływem 24-miesięcznego terminu. Firmy mogą mieć problem z ustaleniem, czy w takich przypadkach świadectwo należy wydać bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia (rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy na czas określony), czy też dopiero po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej umowy terminowej.

Zgodnie z art. 97 par. 11 kodeksu pracy świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów terminowych wydaje się jedynie w sytuacji, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy.

Jeśli więc zatrudnienie na podstawie takiej umowy zakończy się i obie strony nie podpiszą kolejnego kontraktu terminowego, to w takim przypadku świadectwo pracy trzeba wydać za zakończony właśnie okres pracy. W takim przypadku pracodawcy nie będzie można zarzucić, że nie wydał świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia. Jednak zdaniem części prawników nawet w takiej sytuacji świadectwo należy wydać po upływie 24-miesięcznego okresu.

To niejedyny problem wynikający ze stosowania nowych przepisów. Przewidują one bowiem, że jeśli sam pracownik zatrudniony na czas określony zażąda od pracodawcy świadectwa po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej z umów terminowych, firma będzie miała 7 dni na jego wydanie (od momentu złożenia pisemnego wniosku pracownika). W rezultacie pracodawca może być zobowiązany do wydawania dwóch świadectw pracy jednemu pracownikowi.

Na przykład jeśli podwładny był zatrudniony na podstawie dwóch kolejnych umów, ale zażąda świadectwa tylko za zakończony już okres zatrudnienia na podstawie drugiej umowy, firma będzie musiała mu je wydać. Temu samemu pracownikowi trzeba będzie też wydać zbiorcze świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie wszystkich dotychczas zakończonych umów terminowych.

3,4 mln osób jest zatrudnionych na czas określony