ZUS nie może karać pracodawcy za podanie innego numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności, o ile przepisy przejściowe dopuszczały czasowe stosowanie starej numeracji.
Od 2002 roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z racji prowadzonej działalności gospodarczej za każdego zatrudnionego pracownika opłacała składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 2,80 proc. podstawy wymiaru. W czasie kontroli ZUS stwierdził, że firma jednak celowo zaniżała wysokość opłacanych składek. Wskazano, że poczynając od 2008 roku ustalając wysokość składki przyjmowała nieaktualny już od roku wykaz Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD).
Zdaniem ZUS przekazywanie błędnych danych spowodowało zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe o 0,14 proc.