Osoba jest na ostatnim roku studiów, w listopadzie kończy 26 lat. Obecnie jest podana do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica jako członek rodziny. Czy osiągnięcie tego wieku spowoduje dla niej jakieś konsekwencje?

Student podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny ubezpieczonego, czyli np. jako dziecko pracownika, osoby prowadzącej pozarolniczą działalność czy emeryta. Jednak w ten sposób może być on zgłoszony jedynie wówczas, gdy nie przekroczył 26. roku życia.

Ubezpieczony jako student

Status członka rodziny ma bowiem osoba do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, to do 26 lat. Dlatego w przedstawionej na wstępie sytuacji żak wraz z osiągnięciem wskazanego wieku powinien być przez rodzica wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego. Jako data tego zdarzenia powinien być wskazany dzień ukończenia 26. roku życia.

Powyższe nie oznacza jednak, że wspomniana osoba traci prawo do świadczeń. W takiej sytuacji podlega bowiem zgłoszeniu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię jako student niepodlegający mu z innego tytułu. Spośród młodzieży kształcącej się po ukończeniu 26. roku życia jako członkowie rodziny mogą być jedynie wykazane te dzieci osób ubezpieczonych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi (np. o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej).

Małżonek zgłosi

W sytuacji gdy żak został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako małżonek osoby odprowadzającej składkę na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie – to fakt ukończenia przez niego 26 lat w trakcie odbywania studiów nie powoduje utraty statusu członka rodziny. Jego wiek ma znaczenie dla tego rodzaju ubezpieczenia jedynie w sytuacji, gdy taka osoba jest zgłaszana jako zstępny, czyli dziecko lub wnuk, a nie jako małżonek osoby objętej obowiązkowym bądź dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Koniecznym warunkiem wskazania przez uczelnię studenta do ubezpieczenia w NFZ jest złożenie przez niego oświadczenia o tym, że nie podlega mu on z jakiegokolwiek innego tytułu. Szkoła wyższa wnioskuje bowiem o objęcie nim jedynie tych uczących się, którzy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. jako pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność, zleceniobiorcy, osoby pobierające rentę rodzinną lub stypendium sportowe itp.) i ponadto nie mogą być zgłoszeni do niego jako członkowie rodziny, bo:

● żaden z ich rodziców (ewentualnie inny opiekun) nie jest osobą ubezpieczoną lub

● mają ukończone 26 lat (chyba, że mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W sytuacji gdy uczelnia przesłała do ZUS dokumenty zgłoszeniowe studenta, którego dziecko i żona nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z jakiegokolwiek tytułu – to na tej szkole spoczywa także obowiązek zgłoszenia do tego ubezpieczenia (jako członków rodziny) dziecka i żony osoby studiującej.

Opłacanie składek

Jeśli student został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, to ciąży na niej obowiązek odprowadzania składki – są one finansowane z budżetu państwa. Podstawą ich wymiaru jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (tj. 9 proc. tej kwoty). Warto także podkreślić, iż w przypadku osób studiujących należna za nich składka jest miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, np. że istnieje obowiązek jej odprowadzenia w pełnej wysokości, nawet wówczas, gdy podlegali oni temu ubezpieczeniu jedynie przez część miesiąca.

PRZYKŁAD

Do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić współmałżonek

Osoba studiująca została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez męża. Dlatego fakt ukończenia przez nią 26 lat nie powoduje zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jest ona bowiem studentką podaną do ubezpieczenia jako małżonek ubezpieczonego, a nie jako dziecko tej osoby.

Andrzej Sidorko, radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5 pkt 3 lit. a), art. 66 ust. 1 pkt 20 i art. 81 ust. 8 lit. 3) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).