Z tego też powodu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Trafił on właśnie do konsultacji.

Projekt zakłada, że dowodem do przerwania wypłaty zasiłku macierzyńskiego matce będzie zaświadczenie o jej przyjęciu do szpitala i oświadczenie o terminie przejęcia opieki nad dzieckiem przez ojca.

Dodatkowo będzie musiał przedstawić zaświadczenie pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z urlopu macierzyńskiego przez matkę, jeśli pieniądze w tym okresie wypłacał ZUS.

Natomiast ojciec ubiegający się o urlop na opiekę nad noworodkiem musi złożyć m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie o okresie przysługującego i wypłacanego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego. Rozporządzenie wprowadza także zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego przez osoby niebędące pracownikami.

Jednocześnie projekt doprecyzowuje zasady dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka poza granicami kraju. W takiej sytuacji niezbędne jest złożenie zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub lekarza stwierdzającego przewidywaną datę porodu, jeśli świadczenie to jest wypłacane za okres przed porodem.

Natomiast po porodzie takim dokumentem będzie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wydany na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju. Na podstawie umów dwustronnych zawartych przez Polskę dokument taki nie musi być tłumaczony na język polski.

Projekt rozporządzenia uwzględnia także przepisy ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016). Zgodnie z nią osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posługują się w kontaktach z ZUS identyfikatorem numerycznym PESEL, zamiast NIP i PESEL.