Aby pracownicy mogli korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie, pracodawca musi wypełnić konkretne wymagania. Nie są one jednak nazbyt uciążliwe i nie powinny przyćmiewać korzyści, jakie daje pracownikom taka polisa.
W ubezpieczeniach grupowych ubezpieczającym – czyli podmiotem, który zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia – jest zakład pracy. Pracownik ma natomiast status ubezpieczonego, czyli osoby, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową. To nakłada na pracodawcę kilka obowiązków związanych z umożliwieniem pracownikom przystąpienia do ubezpieczenia. Najpoważniejszym z nich jest przekazywanie za podwładnych składki. Może ona być potrącana z wynagrodzenia zatrudnionych lub też być fundowana przez zakład pracy.
Umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na życie stanowi przykład umowy zawieranej na cudzy rachunek (regulowanej w art. 808 kc). W konsekwencji to pracodawca – a nie pracownik – obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, nawet jeśli ciężar jej finansowania ponoszą pracownicy, którzy akceptując warunki ubezpieczenia, wyrażają jednocześnie zgodę na jej potrącanie z ich wynagrodzenia. Stroną umowy ubezpieczenia jest pracodawca, który przekazuje składkę zakładowi ubezpieczeń.