W ciągu miesiąca od momentu niewypłacalności firmy pracodawca, syndyk lub likwidator musi złożyć zbiorczy wykaz roszczeń pracowniczych. Tak wynika z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 197, poz. 1170), która dziś wchodzi w życie.

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują jedynie, że w razie niewypłacalności pracodawca lub osoba zarządzająca majątkiem firmy (np. syndyk, likwidator) w ciągu miesiąca musi sporządzić wykazy roszczeń pracowniczych.

– Nie określają natomiast terminu, w jakim wykazy te trzeba przekazać do biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). A to może wydłużać całą procedurę ubiegania się o wypłatę zaległych świadczeń – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo Kadrowe.

Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza i składa kierownikowi Biura Terenowego FGŚP wykazy uzupełniające (niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych). Wspomniane wykazy mają wskazywać uprawnione osoby oraz tytuły i wysokość roszczeń.

Nowe przepisy rozszerzają też grupę pracowników, którzy mogą ubiegać się o wypłatę zaległych wynagrodzeń ze środków FGŚP. Uprawnienie takie od dziś przysługuje także zatrudnionym w firmach, których upadłość ogłosi zagraniczny sąd z kraju członkowskiego UE.

– Zmienią się też m.in. zasady umarzania należności pracodawców wobec funduszu. FGŚP będzie mógł umorzyć takie zobowiązania, jeśli postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie w całości umorzone z urzędu – mówi Małgorzata Lorenc.

Nowelizacja przewiduje także, że po przekształceniu FGŚP w państwowy fundusz celowy (od 1 stycznia 2012 r.) jego dysponentem będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadania będą realizowały urzędy marszałkowskie przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. Minister pracy przekaże na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa środki funduszu na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowniczych, a także dochodzeniem ich zwrotu (na zasadach określonych w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Dz.U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.).