Do zmiany osoby wierzyciela ZOZ-u niezbędna jest akceptacja tej jednostki, która jest uważana za podmiot tworzący. W praktyce istnieją wątpliwości, czy dotyczy to także m.in. poręczenia, wierzycieli solidarnych czy przejęcia długu.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący zakład opieki zdrowotnej wydaje zgodę na zmianę wierzyciela albo odmawia jej wydania. Bierze przy tym pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Opiera się również na analizie sytuacji finansowej i wyniku finansowym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Instytucja umożliwiająca zmianę wierzyciela uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego. Stosownie do nich wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (jest to tzw. przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie inne związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.