Pracownik może skorzystać z pięciu dni zwolnienia na wypełnianie obowiązków związanych z organizacją i przebiegiem głosowania. Uprawnienie takie przysługuje członkom obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej.

Za czas zwolnienia zachowują oni prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Tak wynika z art. 154 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Członkowie komisji wyborczych, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia od pracy, muszą uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. Obowiązku tego należy dopełnić co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem absencji w pracy.

Z kolei nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności osoby takie muszą dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność wykonywaniem zadań w komisji. Te obowiązki wynikają z par. 9 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy (Dz.U. nr 23, poz. 252).

Zgodnie z nią zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w pracach komisji powinno zawierać:

● imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

● wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

● przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Musi być ono także opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i podpisane przez przewodniczącego danej komisji (zaświadczenie dla przewodniczącego podpisuje jego zastępca).

Zaświadczenie należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w jej dokumentacji.