W listopadzie i grudniu gmina wypłaci osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego po 620 zł (obecnie otrzymują one 520 zł miesięcznie). Prawo do 100 zł dodatku w tych dwóch miesiącach daje im przyjęte na wczorajszym posiedzeniu rządu rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zacznie ono obowiązywać od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Na jego realizację mają być przeznaczone 34 mln zł.

Aby otrzymać pomoc w wyższej wysokości, opiekunowie będą musieli złożyć wniosek najpóźniej do 31 października, ale jeżeli decyzja przyznająca im świadczenie pielęgnacyjne zostanie wydana po tej dacie, czas na złożenie wniosku o dodatkowe pieniądze będzie wynosił 7 dni.

– Ponieważ przepisy nie określają wzoru wniosku, to opracujemy go na własne potrzeby. Gotowe druki prześlemy do wszystkich osób, które otrzymują obecnie świadczenie – mówi Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Dodaje, że tym sposobem zostaną jednocześnie zawiadomione wszystkie osoby, które mogą otrzymać dodatkowe wsparcie. Jednak zarówno to, czy opiekunowie zostaną poinformowani o tej możliwości oraz w jakiej formie to nastąpi, zależy od decyzji każdej gminy, bo nie mają one takiego obowiązku.

W sytuacji gdy gmina nie opracuje swojego wzoru wniosku, będzie ona przyjmować wniosek na dowolnym druku złożonym przez opiekuna osoby niepełnosprawnej. Jednak nie może to być druk określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105 poz. 881 z późn. zm.), ponieważ dotyczy on ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Tymczasem dodatkowe pieniądze będą wypłacane na podstawie przepisów o pomocy społecznej, chociaż bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W praktyce opiekun otrzyma dotychczasowe świadczenie w wyższej wysokości. Ponadto jeżeli gmina odmówi przyznania świadczenia, opiekunowi będzie przysługiwać odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

161 tys. osób pobiera w gminach świadczenia pielęgnacyjne