Kancelaria wyjaśnia w komunikacie, że nowelizacja wynika z potrzeby dostosowania prawa polskiego do zmian wprowadzonych dyrektywą 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Wskazano, że Komisja Europejska, oceniając efektywność poprzedniej dyrektywy dotyczącej funkcjonowania europejskich rad zakładowych, po 15 latach jej obowiązywania uznała za konieczne wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie jej skuteczności.

"W konsekwencji w 2009 r. przyjęto nową regulację, która obok definicji informacji i poszerzenia definicji konsultacji zobowiązuje centralny zarząd przedsiębiorstwa i zarządy lokalnych przedsiębiorstw do przekazywania informacji wymaganych do rozpoczęcia negocjacji w sprawie powołania europejskich rad zakładowych" - napisano w komunikacie.

Według kancelarii, celem zmian jest m.in. zwiększenie liczby europejskich rad zakładowych (przedstawicielstwa pracowników w firmach unijnych - PAP).

W ustawie dodano definicję informowania oraz poszerzono definicję konsultacji, wprowadzono zasady zrównoważonej reprezentacji pracowników pod względem działalności zawodowej, kategorii pracowników oraz płci w składzie europejskiej rady zakładowej.

Ponadto w nowelizacji znalazła się zasada pisemnej formy zawierania porozumień o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej, poszerzono też katalog zagadnień, jakie mogą być uregulowane w porozumieniu o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej.

"Wprowadzono także zmiany w sposobie ustalania liczby miejsc w europejskiej radzie zakładowej w specjalnym zespole negocjacyjnym, w ten sposób, aby członkowie tych ciał byli wybierani lub wyznaczani proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w każdym państwie członkowskim" - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.

Poza tym ustawa przewiduje powiązanie procesu informacyjno-konsultacyjnego na poziomie europejskim z procesem informacyjno-konsultacyjnym na poziomie krajowym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.