– W przyszłym roku uruchomimy nowy portal informatyczny, który umożliwi składanie wniosków o emeryturę także przez internet – mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Aby to jednak było możliwe, minister pracy i polityki społecznej musi wydać nowe rozporządzenie z sprawie podstępowania o świadczenie emerytalno-rentowe. Projekt nowych przepisów został przygotowany w maju tego roku, ale do tej pory nie zakończono nad nim prac. To konieczne, bo obecne rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. nr 10, poz. 49, z późn. zm.) obowiązuje od 28 lat. Dokument został wydany jako akt wykonawczy do już uchylonej ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. 40, poz. 267, z późn. zm.), której miejsce zajęła ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

– Nadal obowiązujące rozporządzenie zostało wydane nie tylko w innej sytuacji prawnej, ale także gospodarczej. Pojawiają się w nim np. trącące myszką odniesienia do pracowników nie uspołecznionych zakładów pracy – mówi Małgorzata Hasiewicz, radca prawny.

Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ przypomina, że konsultacje społeczne w tej sprawie zostały zakończone w połowie czerwca tego roku. Związkowcy popierali nowe rozwiązania dotyczące wykorzystania internetu przy ubieganiu się o świadczenia, ale chcieli także jednocześnie wprowadzić inne zmiany. Proponują aby okresy od których uzależnione jest prawo do świadczeń można było dokumentować zeznaniami świadków nie tylko przed sądem, ale już na etapie składania wniosku do ZUS.

– Propozycja ta nie została uwzględniona, chociaż nie tylko skróciłaby okres oczekiwania na świadczenie, ale też obniżyłaby koszty postępowania – mówi Wiesława Taranowska.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na pytanie „DGP” ujawniło, że projekt rozporządzenia już dwukrotnie trafił do konsultacji międzyresortowych. Ostateczna wersja dokumentu została przesłana 15 września br. do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), które dopiero podejmie decyzję o zwołaniu w tej sprawie Komisji Prawniczej.

– RCL do dnia dzisiejszego nie wypowiedziało się w tej sprawie – wyjaśnia Bożena Diaby, rzecznik prasowy MPiPS.

Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 15 dni od daty jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Dopiero wówczas ZUS będzie miał prawo do korzystania z globalnej sieci przy przyjmowania wniosków o świadczenia. Będzie mieć także obowiązek przechowywania przez 50 lat zeskanowanych dokumenty w systemie informatycznym.