Do 31 października osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne muszą złożyć wniosek, aby otrzymać dodatkowe 100 zł wsparcia. Gminy nie będą go przyznawać z urzędu.
W listopadzie i grudniu opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie. Dzięki temu świadczenie w tych dwóch miesiącach wzrośnie z 520 zł do 620 zł, natomiast od stycznia będzie już wypłacane w niższej wysokości. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Rozporządzenie, które ma zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przewiduje, że dodatkowa pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, określonym przez gminę. Opiekun będzie jednak musiał złożyć nowy wniosek o tego specjalnego dodatku, bo gmina nie przyzna go z urzędu wszystkim uprawnionym do tego osobom.
– Postaramy się powiadomić osoby otrzymujące świadczenie o takiej możliwości, aby nie straciły prawa do wyższej pomocy. Informację na ten temat zamieścimy na naszej stronie internetowej i w siedzibie ośrodka – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Na złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały mało czasu, bo tylko do 31 października. W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane po tym dniu, opiekun będzie mógł wystąpić o dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni od daty, w której decyzja o przyznaniu świadczenia stanie się ostateczna. Wniosek złożony po tych terminach będzie pozostawiony bez rozpoznania. To oznacza więc więcej pracy dla gmin związanych z wydawaniem dodatkowych decyzji.
Mimo że świadczenie pielęgnacyjne należy do świadczeń rodzinnych, to dodatkowe pieniądze do niego będą przyznawane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). Daje on rządowi możliwość prowadzenia specjalnych programów, których celem jest ochrona poziomu życia określonych osób, rodzin lub grup społecznych.
Rozporządzenie wskazuje jednak, że wydanie decyzji będzie zwolnione z konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Co więcej wniosek o jego przyznanie nie będzie składany w ośrodku pomocy społecznej, ale do organu gminy, który jest upoważniony do przyznawania świadczeń rodzinnych (w sytuacji gdy ośrodek nie jest odpowiedzialny za to zadanie).
Ważne!
Wyższa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie przysługiwać tylko w listopadzie i październiku tego roku. Od stycznia 2012 roku wyniesie ponownie 520 zł, chyba że rząd zdecyduje o jego dalszym podwyższeniu