Dzisiaj upływa termin dokonania wyboru między kontynuowaniem zatrudniania u dotychczasowego pracodawcy a pobieraniem emerytury z ZUS. Taką decyzję muszą jednak podjąć tylko osoby, które od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. (na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów) nie musiały rozwiązywać stosunku pracy przed przejściem na emeryturę. W zależności od decyzji osoby te mają dwie możliwości postępowania.

Konieczne zwolnienie

Pracownicy mający prawo do emerytury, którzy zdecydują się na łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia z ZUS, muszą rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. Nie ma przy tym znaczenia, czy taka osoba zwolni się na jeden dzień, czy na miesiąc. Ważne jest bowiem jedynie dostarczenie do ZUS dokumentu potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

W praktyce oznacza to, że ubezpieczony musi złożyć świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zakończenie aktywności zawodowej w konkretnej firmie. Osoba, która po kilkudniowej przerwie zostanie ponownie zatrudniona, musi być zgłoszona do ubezpieczenia społecznego.

Z kolei osoby decydujące się na dalszą pracę zawodową nie muszą się zwalniać z pracy. ZUS z urzędu zawiesi im wypłatę świadczenia, poczynając od 1 października 2011 r. Po przepracowaniu 18 miesięcy osoby te będą mogły mieć ponownie ustaloną wysokość emerytury, pod warunkiem że w tym czasie nie będą jednak pobierały świadczenia z ZUS. Dodatkowo wniosek o ponowne ustalenie emerytury będzie można złożyć dopiero po zwolnieniu się z pracy.

Stare zasady

Osoby pobierające emerytury na starych zasadach będą mogły złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości po 18 miesiącach pracy. ZUS, obliczając ją, będzie musiał uwzględnić wszystkie posiadane przez ubezpieczonego okresy nieskładkowe i składkowe (w tym te przypadające po przyznaniu pierwszej emerytury).

Ubezpieczony będzie mógł wskazać zarobki z 10 kolejnych lat wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury albo z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu aktywności zawodowej.

Przy ponownym ustaleniu wysokości emerytury będzie stosowana nowa kwota bazowa obowiązująca w dniu złożenia wniosku. Będzie ona miała zastosowanie zarówno do obliczenia tzw. części socjalnej, jak i podstawy wymiaru emerytury.

Nowa wysokość

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury mogą także złożyć osoby, które otrzymują emeryturę według nowych zasad. W takiej sytuacji ZUS, ustalając nowe świadczenie, uwzględni kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego. Doliczy także wszystkie składki emerytalne wpłacone do ZUS do końca miesiąca poprzedzającego ten, w którym zgłoszony został wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury.

Od tak obliczonego kapitału emerytalnego odjęte będą jednak świadczenia wypłacone zainteresowanemu w czasie łączenia pracy z pobieraniem emerytury (czyli od 8 stycznia 2009 r. do końca września 2011 r.).

Przy ustalaniu kwoty nowej emerytury ZUS uwzględni wiek emeryta w dniu zgłoszenia wniosku. Wysokość świadczenia będzie więc zależeć od wyrażonego w miesiącach średniego dalszego trwania życia.

Świadczenie mieszane

Z możliwości przeliczenia emerytury po 18 miesiącach mogą także skorzystać kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nabyły prawo do emerytury mieszanej, nie mając obowiązku zwolnienia się z pracy.

Osoby te będą miały ponownie ustaloną emeryturę według tej samej proporcji, jaką stosowano w dniu nabywania uprawnień emerytalnych. Na przykład w 2009 roku według starych zasad było obliczane 80 proc. świadczenia, a 20 proc. według nowych zasad. W 2010 r. proporcja ta już wyniosła 70 proc. i 30 proc.