Pracownik działu marketingu firmy handlowej zatrudniony wyłącznie do zorganizowania i przeprowadzenia dużej kampanii promocyjnej był zobowiązany do niepodejmowania działalności konkurencyjnej przez rok po zakończeniu stosunku pracy. Jeszcze przed upływem tego terminu zakończyła się wspomniana kampania realizowana u byłego pracodawcy. Czy w związku z tym jest on zwolniony z zakazu konkurencji?

Artykuł 1012 par. 2 kodeksu pracy wskazuje dwa przypadki, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie zakazu konkurencji, tj. ustanie przyczyn uzasadniających taki zakaz oraz przypadek niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Nieważna informacja

Pierwszy z przypadków dotyczy sytuacji, gdy posiadane przez pracownika informacje utraciły szczególnie ważny charakter dla ochrony interesów dotychczasowego pracodawcy. Przyjmuje się, że ocena, czy i kiedy to następuje, należy do pracodawcy. Zwolnienie takie następuje w postaci oświadczenia woli pracodawcy w formie powiadomienia byłego pracownika na piśmie o zwolnieniu z zakazu konkurencji. W przypadku gdy to podwładny jest przekonany, że posiadane przez niego informacje utraciły charakter szczególnie ważnych, ale pracodawca nie chce zwolnić go z zakazu, może dochodzić swoich racji przed sądem.

Na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego może domagać się ustalenia przez sąd, że nie jest już zobowiązany do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy z tytułu zawartej umowy. Niniejsze stanowisko potwierdzone zostało przez Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2006 r. (sygn. akt II PK 110/05).