Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy nawet wtedy, gdy jego firma nie płaciła składek albo została zlikwidowana.
Jeśli płatnik składek zgłosił pracownika do ubezpieczenia chorobowego, a ten w tym czasie zachorował, to podwładny ma prawo do zasiłku chorobowego. Tak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).
Centrala ZUS wyjaśnia, że nieopłacenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, nie ma wpływu na prawo do zasiłku.
W sytuacji gdy płatnik składek, czyli przedsiębiorca uległ likwidacji, należny zasiłek chorobowy za okres niezdolności przypadający po ustaniu zatrudnienia wypłaca ZUS.
Zgodnie z art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) wymóg zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia chorobowego i opłacania należnych składek spoczywa na płatniku składek, a nie na pracowniku. W przypadku niewywiązywania się przez pracodawcę z wymienionych w przepisach obowiązków ZUS podejmuje działania w celu ich wyegzekwowania.
Zakład ma możliwość dochodzenia roszczenia z majątku przedsiębiorcy (płatnika) w postępowaniu egzekucyjnym. Pracownik nie może ponosić jednak konsekwencji z powodu nieprzestrzegania prawa przez pracodawcę.