Przez okres jednego roku od przejęcia całości lub części zakładu pracy pracodawca jest związany warunkami zatrudnienia wynikającymi z układu zbiorowego pracy zawartego przez poprzednika. Kiedy nowy pracodawca może dokonać zmian tych warunków?
Pracownicy przejęci przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. objęci są ochroną przed niekorzystną zmianą warunków zatrudnienia wynikających z układu zbiorowego pracy przez okres jednego roku od dnia przejścia zakładu lub jego części na nowego pracodawcę. W tym okresie sytuację prawną przejętych pracowników kształtują postanowienia układu zbiorowego pracy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (art. 2418 par. 1 k.p.).
Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu postanowienia tego aktu prawnego w części niekształtującej treści stosunków pracy przestają obowiązywać pracodawcę, natomiast te, które tę treść kształtują, stają się elementem indywidualnych stosunków pracy (SN z 11 marca 2010 r. I PK 191/09, OSNP 2011 nr 17 – 18, poz. 228).