Pracownik zatrudniony przy produkcji odczynników chemicznych otrzymał zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że praca na dotychczasowym stanowisku jest szkodliwa dla jego zdrowia i konieczne jest przeniesienie go do innej pracy. Pracodawca kwestionuje to orzeczenie. Czy ma do tego prawo?

Tak. W tego rodzaju sprawach lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Następuje to na podstawie przekazywanej przez pracodawcę informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według określonego wzoru. W tym przypadku pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, może wystąpić, w ciągu siedmiu dni od dnia wydania zaświadczenia z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Może też to zrobić pracownik. Muszą to uczynić za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie.

Nowe badanie przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik. Jeżeli kwestionowane zaświadczenie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – w najbliższej jednostce badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy.

Powinno być wykonane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Poczynione na jego podstawie ustalenia są ostateczne. Na jego podstawie lekarz je przeprowadzający wydaje zaświadczenie potwierdzające (lub nie) konieczność przeniesienia pracownika do innej pracy. Jeśli firma nie zastosuje się do jego treści, podwładny będzie mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

PODSTAWA PRAWNA

Par. 3 i 5 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.).