Osoby pozbawione prawa do zasiłku za to, że szkoliły się za unijne pieniądze i pobierały w związku z tym stypendium, nie będą mogły domagać się od urzędu pracy przywrócenia utraconego świadczenia.
Od kilku miesięcy bezrobotni byli wykreślani z rejestrów powiatowych urzędów pracy (PUP), jeśli zdecydowali się wziąć udział w unijnym szkoleniu, za które otrzymywali dodatkowo stypendium. Urzędy wykreślając je ze swoich rejestrów, powoływały się na przepisy znowelizowanej w lutym ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na ich wykładnię przygotowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nią bezrobotnego wyklucza z rejestru sam fakt objęcia go obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wskutek wypłacenia mu stypendium, od którego odprowadzana jest składka.
– W naszym urzędzie z tego powodu zostały wykreślone z ewidencji 42 osoby, a kilka z nich utraciło prawo do zasiłku – mówi Małgorzata Szubert z PUP w Szczecinie.