Tylko 10 proc. najlepszych żaków będzie mogło pobierać stypendium rektora. Świadczenie to można otrzymywać na jednym kierunku. Nie będzie ono przysługiwało także tym, którzy po ukończeniu pierwszego fakultetu podejmą naukę na drugim. Chyba, że kontynuują kształcenie na studiach magisterskich.
Od 1 października studenci będą ubiegać się o stypendia na nowych zasadach. Wprowadza je nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Prawo do pomocy finansowej mają zarówno osoby uczące się na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych.
Zgodnie z nowymi przepisami będzie można wnioskować o następujące formy pomocy:
stypendium socjalne,
stypendium rektora dla najlepszych studentów,
● stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
● stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
● stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
● zapomogi.
Zlikwidowane zostały stypendia mieszkaniowe i na wyżywienie. Tego rodzaju pomoc będzie można otrzymać w ramach świadczenia socjalnego.
Dochód zadecyduje
O przyznaniu stypendium socjalnego decyduje kryterium dochodowe. Jego próg ustala rektor w porozumieniu z samorządem studentów. W roku akademickim 2011/2012 kwota ta musi mieścić się w widełkach 456,3 zł do 782,6 zł. Jeśli uczelnia wyznaczy maksymalny próg (782,6 zł), oznacza to, że miesięczny dochód studenta nie może być wyższy niż ta kwota.
Przy jego wyliczaniu bierze się pod uwagę, oprócz dochodów studenta, także członków rodziny, czyli jego małżonka, rodziców lub opiekunów prawnych. Uwzględnia się również niepełnoletnie dzieci, a także pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli wiek ten przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia. Ponadto bierze się pod uwagą dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, będące na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak studenci mogą się ubiegać o stypendium i zapomogę.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania: - Czy termin złożenia wniosku zadecyduje o przyznaniu stypendium rektora- Czy łączenie różnych świadczeń jest zgodne z prawem