Do powiatowych urzędów pracy trafi znacznie więcej informacji o prowadzonych przez zewnętrzne firmy kursach dla bezrobotnych. Nowe obowiązki dla instytucji szkoleniowych zawiera projekt rozporządzenia ministerstwa pracy i polityki społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Trafił do konsultacji.

Projekt przewiduje, że firma szkoleniowa będzie zobowiązana do prowadzenia bardzo obszernej dokumentacji z przebiegu szkolenia. Będzie musiała mieć dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika. Firma szkoląca będzie musiała gromadzić protokół i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego.

– Te nowe wymogi wzmocnią kontrolę urzędów pracy nad firmami szkolącymi bezrobotnych. Powinno to przełożyć się na lepszą jakość ich oferty – mówi Julian Zawistowski z Instytutu Badań Strukturalnych.