Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników można kontynuować po odejściu z pracy. Należy jednak zwrócić uwagę na jego zakres. Przechodzi ono w tryb indywidualny, co oznacza zazwyczaj wyższą składkę.

Po odejściu z zakładu pracy, w którym pracownik miał wykupioną grupową polisę na życie, nie ma on możliwości korzystania z ochrony w ramach ubezpieczenia pracowniczego.

W przypadku pozostawania bez pracy może on zdecydować się na indywidualną kontynuację ubezpieczenia na życie. Jest to dobre rozwiązanie również dla osób pozostających na urlopie wychowawczym lub na długim urlopie bezpłatnym. oraz odchodzących na emeryturę.

– Zawierając grupowe ubezpieczenie na życie, należy zwrócić uwagę na warunki indywidualnej kontynuacji. Zdecydowana większość naszych klientów decyduje się na zapewnienie swoim pracownikom takiej możliwości. Jest to element polityki personalnej i przejaw dbania o pracownika nie tylko w czasie jego zatrudnienia ale nawet po jego ustaniu – mówi Anna Kwiatkowska, dyrektor biura produktów grupowych PZU Życie SA.

W zależności od typu umowy grupowej zakres gwarancji kontynuacji może być różny. Są zakłady ubezpieczeń, które gwarantują prawo do kontynuacji, ale nie wskazują, na jakich warunkach i przy jakiej wysokości składki ta kontynuacja będzie się odbywała.

Co to oznacza dla osoby, która będzie chciała przedłużyć w ten sposób ochronę ubezpieczeniową. Otóż takie rozwiązanie nie gwarantuje jej takich samych warunków ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń będzie mógł jej przedstawić nową ofertę, warunkując ją np. od wypełnienia ankiety o stanie zdrowia lub przejścia badań lekarskich.

Kolejnym rozwiązaniem jest gwarantowanie klientowi przez ubezpieczyciela takich samych warunków ochrony ubezpieczeniowe,j jak w trybie grupowym. Ten model ma jednak ograniczenie: taka ochrona trwa przez określony czas. Zazwyczaj jest to rok. Przez ten czas warunki ubezpieczenia (zakres, wysokości świadczeń i składka) są takie same jak w trybie grupowym.

Co się dzieje po upływie tego okresu? Otóż dochodzimy do kwintesencji zasady indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie. Jedną z największych zalet modelu grupowego jest jego cena. Ryzyko ubezpieczyciela rozkłada się na wszystkich członków grupy, co powoduje, że składka jest niższa lub też za podobną cenę jak w trybie indywidualnym dostajemy szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Natomiast polisa indywidualna charakteryzuje się z reguły indywidualną oceną ryzyka, właściwą dla danego produktu. Takie działanie kontynuacji ubezpieczenia może być niekorzystne dla osób starszych. Po upływie wspomnianego już roku możliwe jest ograniczenie zakresu ubezpieczenia, mogą oni za polisę zapłacić nieco więcej niż wcześniej lub nawet nie dostać oferty od ubezpieczyciela ze względu na wiek.

Ostatnim stosowanym rozwiązaniem kwestii kontynuacji polisy po odejściu z pracy jest zagwarantowanie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na ustalonych z góry warunkach.

Zakres gwarancji podaje wysokość składki oraz wskazuje ogólne warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy nowego ubezpieczenia, a które regulują takie kwestie, jak: zakres i wysokość świadczeń, zasady ustalania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Osoba odchodząca z zakładu pracy ma więc sumę ubezpieczenia na zbliżonym poziomie, jaka obowiązywała w zakładzie pracy. Należy jednak przy tym pamiętać o tym, że jest to polisa indywidualna. To oznacza, że składka za nią – przy porównywalnym zakresie ochrony – będzie wyższa niż przy polisie grupowej.