Pracodawca samodzielnie będzie musiał dopilnować, aby budowa lub przebudowa obiektu, w którym mają mieścić się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bhp. Tak wynika z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która zmienia art. 213 kodeksu pracy. Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta. Nowe przepisy nie wymagają już, aby projekty budowy lub przebudowy budynków, w których ma być wykonywana praca, były weryfikowane przez rzeczoznawców ds. bhp. Zdaniem związków zawodowych brak nadzoru nad budową przyszłych pomieszczeń pracy będzie zagrażać bezpieczeństwu pracowników.

– Naszym zdaniem nowe przepisy są niezgodne z prawem Unii Europejskiej – uważa Iwona Pawelczyk, ekspert ds. ochrony środowiska pracy NSZZ „Solidarność”.

Dyrektywa z 12 czerwca 1989 r. (89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29 czerwca 1989, str. 1) nie zezwala bowiem na zmniejszenie osiągniętego już stopnia ochrony w poszczególnych państwach członkowskich.

Dodatkowo związkowcy zwracają uwagę, że to już druga tegoroczna zmiana w przepisach, która ogranicza nadzór nad obiektami, w których ma być wykonywana praca. 8 sierpnia tego roku weszła bowiem w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 142, poz. 829). Zniosła ona obowiązek sprawdzania przez inspektorów pracy, czy przy projektowaniu budowy, przebudowy lub modernizacji zakładu pracy przestrzegane były przepisy bhp. Inspekcja nie musi już także uczestniczyć w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części. W rezultacie zdaniem organizacji związkowych nadzór nad bezpieczeństwem pracowników będzie fikcją zarówno na etapie projektowania zakładów pracy, jak i ich oddawania do użytku.