Maksymalnie dwa miesiące dłużej może otrzymywać zasiłek okresowy lub celowy osoba, która znalazła pracę w wyniku realizacji kontraktu socjalnego.
Od maja gminy mogą stosować zachęty dla osób, które korzystają z pomocy społecznej. Pod warunkiem że podpiszą kontrakt socjalny. Jeżeli w czasie jego trwania znajdą pracę, to nie stracą prawa do zasiłku celowego lub okresowego z dniem podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z art. 38 i 39a ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) będą go otrzymywać również po tym fakcie, do terminu określonego w decyzji o jego przyznaniu. Nie może to być jednak dłużej niż przez dwa miesiące.
Na razie niewiele gmin korzysta z nowych rozwiązań.
– Mieliśmy dwie osoby, które skorzystały z nowych przepisów. Jedna otrzymywała zasiek okresowy przez miesiąc, druga przez dwa miesiące – mówi Danuta Bojarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.
Urszula Jankowska, kierownik działu pomocy środowiskowej MOPS w Iławie, dodaje, że kontrakty socjalne są realizowane przez wiele miesięcy, a od zmiany przepisów żaden jeszcze się nie zakończył. Tym samym trudno jest ocenić działanie znowelizowanych przepisów.
– Informujemy osoby, które zawierają kontrakty o możliwości dłuższego otrzymywania zasiłku. Co jest zresztą dobrym pomysłem, zwłaszcza że do tej pory osoby oczekujące na wypłatę pensji, w związku z utratą świadczenia były pozbawione źródła utrzymania – mówi Urszula Jankowska.
To nie jest jedyna zmiana związana z kontraktem socjalnym, bo gminy od 30 czerwca muszą stosować ich nowe wzory. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. nr 218, poz. 1439) przewiduje dwa druki. Pierwszy jest zawierany w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Drugi natomiast jest przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych.
– Oznacza to więcej biurokratycznej pracy, bo wcześniej obowiązywał tylko jeden druk. Teraz, gdy mamy rodziny wieloproblemowe, trzeba wypełniać co najmniej dwa kontrakty – mówi Danuta Bojarska.