Za udział nawet w legalnie zorganizowanym proteście pracownikowi nie należy się wynagrodzenie. Może jednak mieć wypłaconą premię, jeżeli tak stanowi umowa o pracę lub regulamin wynagradzania.

Pracownik jest zatrudniony w podstawowym wymiarze czasu pracy 8 na dobę z pensją w wysokości 2000 zł. Zgodnie z regulaminem premiowania, za wykonanie zadań może otrzymać miesięcznie premię 500 zł. Od 29 do 31 sierpnia 2011 r. podwładny brał udział w legalnym strajku. Pomimo tego pracownicy zrealizowali w pełni miesięczny plan produkcji. Czy ma on prawo do premii?

Okres strajku jest szczególnym czasem, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Przejawia się to m.in. w tym, że udział w strajku (legalnym), pomimo nieświadczenia pracy, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Co więcej, taka przerwa w wykonywaniu pracy wliczana jest do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy. Nie oznacza to jednak, że za ten czas podwładnemu przysługuje wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w okresie strajku pracownik zachowuje wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym do ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Przez wynagrodzenie należy rozumieć też wszelkie inne świadczenia pieniężne należne zatrudnionemu od pracodawcy z tytułu pozostawania w stosunku pracy, spełniające taką funkcję, a więc nie tylko wynikające z tzw. stawki osobistego zaszeregowania, lecz i premie, wynagrodzenie w naturze, prowizje czy dodatki (np. za pracę w porze nocnej, dodatek funkcyjny itp.). Za czas strajku pensja zostaje proporcjonalnie obniżona.

Premia, z uwagi na swój charakter, jest niestałym elementem wynagrodzenia i przyznawana jest po spełnieniu tzw. warunków premiowania. Jeżeli te zostały osiągnięte, podwładny ma do niej prawo i firma ma obowiązek jej wypłaty. W przedstawionym przykładzie skoro, mimo strajku, zadania premiowe zostały zrealizowane, premia zatrudnionemu się należy.

Wynagrodzenie pracownika za trzy dni strajku

● 2 tys. zł – wynagrodzenie zasadnicze,

● 500 zł – premia za wyniki pracownika,

● 11,36 zł – stawka godzinowa za pracę w sierpniu (2000 zł : 176 godz. do przepracowania w sierpniu = 11,36 zł za godz.),

● 1726,72 zł – wynagrodzenie zasadnicze za sierpień przy uwzględnieniu trzech dni uczestnictwa w strajku (176 godz. – 24 godz. uczestnictwa w strajku = 152 godz., a 152 x 11,36 zł = 1726,72 zł),

● 2226,72 zł – łączna pensja pracownika za sierpień (1726,72 zł wynagrodzenia zasadniczego + 500 zł premii).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236 z późn. zm.).