Mężczyzna pracujący w starostwie powiatowym przedstawił zaświadczenie potwierdzające pobieranie przez niego przez dwa lata zasiłku dla bezrobotnych. Czy pracodawca powinien uwzględnić powyższy okres w stażu pracy podwładnego? Czy zatrudniony może w związku z tym ubiegać się o wyższy dodatek za wieloletnią pracę?

Pracownicy samorządowi o odpowiednim stażu pracy mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Po pięciu latach pracy dodatek ten należy się w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i z każdym kolejnym rokiem zatrudnienia wzrasta o 1 proc., aż do osiągnięcia 20 proc.

Do okresu pracy uprawniającego do tego dodatku wlicza się wszystkie poprzednio zakończone stosunki pracy oraz inne okresy, które na mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przepisy prawa do tych „innych” okresów pracy zaliczają m.in. pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, iż czas ten podlega wliczeniu do stażu wymaganego do nabycia prawa do dodatku za wieloletnią pracę i powoduje odpowiednie zwiększenie tego świadczenia.

Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia. W przypadku gdy nabycie prawa do niego nastąpiło pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas pracownikowi przysługuje on za dany miesiąc. Natomiast, jeśli zatrudniony nabył to prawo w ciągu miesiąca, wówczas wypłata dokonywana jest począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Nawiązując do opisanej sytuacji, trzeba zauważyć, iż pracodawca ma obowiązek zaliczyć czas pobierania zasiłku do okresu pracy uprawniającego do dodatku, a także odpowiednio zwiększyć wysokość tego dodatku.

ANNA RYL

PODSTAWA PRAWNA

Art. 38 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Par. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.).