Osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnoprawności może otrzymać dopłaty z PFRON do czesnego, kosztów dojazdu do uczelni lub zakwaterowania oraz zajęć usprawniających.

Do 10 października niepełnosprawni, którzy w nadchodzącym roku akademickim rozpoczną lub będą kontynuować naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej, mogą ubiegać się o pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu Student II. Przewiduje on dofinansowanie do zawartych w regulaminie programu kosztów nauki.

Zalicza się do nich opłaty za czesne, dojazdy lub zakwaterowanie, jeżeli osoba będzie studiować poza miejscem zamieszkania, zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, np. programów komputerowych (ale nie samego sprzętu) oraz uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej. Ponadto skorzystanie z programu będzie możliwe, jeżeli student posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania w jednym półroczu wynosi maksymalnie pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (6,5 tys. zł), pod warunkiem że dochód w rodzinie studenta nie przekracza 120 proc. kwoty najniższej płacy (1386 zł, od 1 stycznia 2012 r. – 1500 zł). Jeżeli utrzymuje się samodzielne, pomoc w tej wysokości otrzyma, gdy jego dochody nie są wyższe niż 150 minimalnej pensji W przypadku gdy dochody rodziny lub samotnego studenta są wyższe, dofinansowanie jest proporcjonalnie zmniejszane.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę student, a nie miejsca jego zamieszkania.

Jeszcze dłużej, bo do 31 października studenci mogą też ubiegać się o pomoc w ramach programu Pitagoras. Przewiduje on dopłatę do kosztów usług tłumacza języka migowego w nadchodzącym roku akademickim.