Nie wolno skrócić kadencji powołanemu dyrektorowi, jeśli jedyną przyczyną było unieważnienie konkursu.

Powód wygrał konkurs na dyrektora gimnazjum. Funkcję miał pełnić przez pięć lat (od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r.).

Burmistrz wydał jednak zarządzenie unieważniające postępowanie, bo skład komisji był niezgodny z prawem.

Z kolei wojewoda unieważnił to zarządzenie. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę gminy. Konkurs był więc ważny. Dyrektorowi, zamiast na pięć lat, powierzono jednak stanowisko tylko na rok w związku z tym, że toczyło się postępowanie. Miał pełnić funkcję od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. A skoro tak, to burmistrz ogłosił nowy konkurs, w wyniku którego wyłoniono innego dyrektora.

Zainteresowany, który wcześniej wygrał ważny konkurs, złożył pozew do sądu rejonowego przeciwko gimnazjum, domagając się zatrudnienia przez pięć lat.

Sąd uznał jego żądanie. Tak samo sąd okręgowy w odpowiedzi na apelację złożoną przez gimnazjum. Sędziowie stwierdzili, że dyrektorowi, który wygrał konkurs, nie wolno skracać okresu sprawowania funkcji, jeśli nastąpiło to nie z powodu złego wykonywania obowiązków, a jedyną przyczyną było unieważnienie konkursu. Zatem nie dotyczyła ona ani osoby kandydata na stanowisko dyrektora, ani samej szkoły.

Gimnazjum wniosło skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Przegrało sprawę, bo sędziowie podzielili stanowisko niższych instancji.

Dodatkowo wytknęli błędy burmistrzowi. Nie powinien on ogłaszać drugiego konkursu, jeśli trwał administracyjno-sądowy spór co do ważności już przeprowadzonego konkursu. Mógł to zrobić dopiero po jego rozstrzygnięciu.

Przedwczesne przeprowadzenie kolejnego konkursu prowadzi do skutków niemożliwych do zaakceptowania ze względu na faktyczne zatrudnienie dwóch dyrektorów.

Potencjalne trudności odwrócenia skutków prawnych przeprowadzenia dwóch konkursów na dyrektora tej samej szkoły nie pozbawiają ochrony prawnej kandydata, który wcześniej wygrał ważny konkurs.

To dlatego, że ten drugi – tak jak organ administracji samorządowej, który przeprowadza drugi konkurs – powinien i musi liczyć się ze skutkami stwierdzenia ważności i skuteczności prawnej poprzedniej procedury konkursowej, która zobowiązywała do powierzenia jego zwycięzcy stanowiska dyrektora szkoły na okres 5-letniej kadencji.

sygn. akt II PK 301/10