Wydziały, centra naukowe uczelni oraz konsorcja naukowe będą mogły ubiegać się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Jego uzyskanie pozwoli na uzyskanie wyższych dotacji.

Szczegółowe regulacje określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz.U. nr 192, poz.1142). Zostało właśnie podpisane, a wejdzie w życie 1 października 2011r.

Zgodnie z nim, aby otrzymać ten status, trzeba m.in. prowadzić studia doktoranckie, posiadać uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz zapewniać wysoką jakość kształcenia. Decyzję w sprawie nadania statusu KNOW podejmuje ostatecznie minister nauki po przeprowadzeniu konkursu.