Gdy pod koniec czerwca CKE opublikowała wstępne wyniki matur okazało się, że w maju egzamin dojrzałości zdało 75,5 proc. maturzystów. 7 proc. maturzystów nie miało prawa do poprawy egzaminu; reszta, czyli 17,5 proc., mogła to zrobić pod koniec sierpnia.

Z wyników końcowych wynika, że z maturą najlepiej poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących - egzaminy zdało 93 proc. z nich, i z techników - zdało 76 proc. Podobnie jak w latach ubiegłych słabiej poszło abiturientom z liceów profilowanych - maturę zadało 67 proc., liceów uzupełniających - zdało 37 proc., i techników uzupełniających - zdało 32 proc.

W czerwcu dane te wyglądały następująco: w liceach ogólnokształcących egzaminy zdało 86 proc. przystępujących do nich osób, w technikach - 63 proc., w liceach uzupełniających - 23 proc., w technikach uzupełniających - 19 proc.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka oraz język łaciński i kultura antyczna.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzamin maturalny jest zdany, jeśli abiturient w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Wyniki z egzaminów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym oraz z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa dojrzałości; ważne są jedynie przy rekrutacji na studia.

Ostatecznie egzamin z języka polskiego zdało - 97 proc. maturzystów (w maju - 96 proc.), z matematyki - 86 proc. (w maju - 79 proc.), z angielskiego - 96 proc. (w maju - 95 proc.), z niemieckiego - 93 proc. (w maju - 91 proc.), z rosyjskiego - 96 proc. (w maju - 95 proc.), z francuskiego - 96 proc. (w maju - 95 proc.), z hiszpańskiego - 99 proc. (w maju - 98 proc.), z włoskiego - 100 proc. (w maju - 99 proc.).

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z języka polskiego na poziomie podstawowym to 53,6 proc. możliwych do uzyskania punktów. Średni wynik z matematyki na poziomie podstawnym to 48,24 proc. pkt.

Średnie wyniki uzyskane z języków obcych na poziomie podstawowym to: angielski - 69,69 proc. pkt., niemiecki - 57,82 proc. pkt., rosyjski - 64,23 proc. pkt., francuski - 72,77 proc. pkt., hiszpański - 78,47 proc. pkt., włoski - 82,41 proc. pkt.

Ostateczne wyniki tegorocznej matury są zbliżone do ostatecznych wyników matury w ubiegłym roku. Wtedy egzamin z polskiego na poziomie podstawowym zdało 95 proc. maturzystów, z matematyki - 87 proc., z języka angielskiego - 86 proc., z niemieckiego - 94 proc., z francuskiego - 94 proc., z rosyjskiego - 95 proc., z hiszpańskiego - 97 proc., z włoskiego - 99 proc.

W tym roku do matury przystąpiło 355 116 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych stanowili 97 proc. wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych. Do matury przystąpili również - w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego - absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach.

Liczba zdających, którzy przystąpili w tym roku do wszystkich egzaminów obowiązkowych, to 344 380 osób. Maturę spośród nich zdało 292 642 osoby, a nie zdało - 70 824 osoby. (PAP)

dsr/ hes/