Najważniejszym elementem tego wsparcia jest dofinansowanie do pensji takiej osoby. Wysokość dopłaty jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności pracownika. Najwyższą dopłatę otrzyma na osobę zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności. Będzie to 160 proc. najniższej płacy miesięcznie, czyli 2041,6 zł (obowiązuje wysokość minimalnej wynagrodzenia za 2009 r.). Najmniej przysługuje na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności – 60 proc. najniższej pensji, czyli 765,60 zł. Aby otrzymać dofinansowanie, pracodawca musi zarejestrować się w PFRON i złożyć wymagane dokumenty, m.in. wniosek o jego wypłatę o symbolu Wn-D.

Firma może też się ubiegać o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, np. adaptację pomieszczeń zakładu pracy lub zakup oprogramowania. Pracodawca musi jednak zagwarantować, że zatrudni niepełnosprawnego na co najmniej 36 miesięcy. Maksymalna wysokość refundacji wynosi dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał.

Z kolei piętnastokrotność przeciętnej płacy wynosi maksymalna pomoc dla pracodawcy, który chce otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Będzie to możliwe, pod warunkiem że prowadzi działalność na co najmniej 12 miesięcy i przez 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Przy ubieganiu się o obydwa rodzaje refundacji wniosek należy składać do starosty.

Ponadto ze środków PFRON firma może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie z otoczeniem oraz czynności niemożliwych do samodzielnego wykonania. Wysokość zwrotu ustala się, dzieląc liczbę godzin przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym przez liczbę godzin pracy osób niepełnosprawnych w danym miesiącu. Uzyskany wynik jest mnożony przez kwotę najniższego wynagrodzenia.

240 tys. niepełnosprawnych otrzymuje pensję dotowaną z PFRON