Firmy międzynarodowe, które będą chciały wprowadzać zmiany w zakładzie, powinny odpowiednio wcześniej skonsultować to z europejską radą zakładową. Tak wynika z ustawy o zmianie ustawy z 31 sierpnia o europejskich radach zakładowych, którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Nowe przepisy ograniczają działalność europejskich rad w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym wyłącznie do spraw o charakterze ponadnarodowym (czyli dotyczących przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w dwóch państwach członkowskich UE). Doprecyzowują także m.in. definicję informowania przedstawicieli pracowników przez pracodawcę. Firma ma przekazywać dane w taki sposób, aby możliwe było zapoznanie się z konkretną sprawą, zbadanie jej wpływu na uprawnienia pracownicze oraz przeprowadzenie konsultacji z innymi organami przedsiębiorstwa.

Zmienią się także zasady wyłaniania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego, którego celem jest m.in. zawarcie z zarządem centralnym porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej.