Naukowcy, którzy opiniują projekty badawcze, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Ci, którzy ocenią inwestycje na sprzęt, otrzymają 800 zł.
Recenzenci i eksperci za sporządzenie opinii dotyczącej przyznania lub rozliczenia pieniędzy na projekty naukowe finansowane z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej otrzymają wynagrodzenie w kwocie od 360 zł do 800 zł.
Tak wynika z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 8 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagradzania członków komitetu ewaluacji jednostek naukowych, komitetu polityki naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powołanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz.U. nr 179, poz. 1070). Dzisiaj wchodzi ono w życie.
Wysokość wynagradzania pracowników naukowych zależy od typu ocenianego projektu. Tak na przykład za wydanie opinii na temat rozliczenia inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycji budowlanej służącej badaniom lub pracom rozwojowym recenzent dostanie 800 zł. Natomiast za opinię na temat współpracy naukowej z zagranicą – 360 zł.
Najwięcej otrzymają ci eksperci, którzy ocenią zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Mogą zarobić aż 3,5 tys. zł.
360 zł otrzyma recenzent za opinię na temat współpracy naukowej z zagranicą