Nauczyciel, lekarz to nowe, obok pracownika socjalnego i policjanta osoby, które mają prawo do podejmowania interwencji w przypadkach stosowania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę niebieskiej karty.

Szczegółowy tryb postępowania w takich sytuacjach zawiera rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury niebieskiej karty oraz wzorów jej formularzy, przyjęte wczoraj przez rząd. Zostało on zmienione i uproszczone w porównaniu do projektu, który został przekazany do konsultacji społecznych i resortowych w lutym.

Zgodnie z nim przedstawiciele służb społecznych określonych w art. 9d ust. 2 ustawy z 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.), wszczynają procedurę udzielania pomocy, wypełniając formularz A. Jego wzór określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Osoba, która go wypełni, ma obowiązek przekazać druk do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego w ciągu 7 dni. On z kolei przekazuje go członkom zespołu lub grupy roboczej nie później niż po 3 dniach od tej daty. Z kolei ofiara przemocy otrzymuje formularz B – zawiera on informacje, m.in. o formach pomocy jej przysługujących.

Podstawę do podejmowania przez zespół dalszych działań wobec ofiary przemocy, np. realizacji indywidualnego planu pomocy, daje wypełnienie formularza C (załącznik nr 3). Natomiast praca ze sprawcą przemocy wymaga wypełnienia tego z symbolem D. Rozporządzenie nie zawiera natomiast przewidywanego w projekcie specjalnego druku, wypełnianego przez policjanta, gdy to on był świadkiem lub został wezwany do ofiary przemocy. Zakończenie procesu udzielania pomocy nie będzie natomiast wymagać wypełniania niebeskiej karty. Wystarczy protokół podpisany przez przewodniczącego zespołu.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Ważne!

Lekarz wypełniający niebieską kartę informuje ofiarę przemocy o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o doznanych obrażeniach