Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 2000 r. (I PKN 605/99, OSNP 2001/19/578,) stanął na stanowisku, iż przekształcenie jednoosobowego zarządu spółki z o.o. w zarząd trzyosobowy jest istotną zmianą warunków pracy w stosunku do pracy dotychczasowego prezesa jednoosobowego zarządu i wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego, chyba że w umowie spółki przewidziano powoływanie zarządu o zmiennym składzie. Powyższe stanowisko uzasadnione jest ze względu na to, iż o konieczności wypowiedzenia zmieniającego decyduje zakres obowiązków, które łączą się z wykonywaniem pracy na określonym stanowisku.

W przypadku członka zarządu zmianie ulega rodzaj pracy oraz prawa i obowiązki związane z jedno- bądź wieloosobowym charakterem danego stanowiska oraz ewentualnie zasada odpowiedzialności w przypadku, w którym powołanie nowych członków zarządu związane jest ze zmianą zasad reprezentacji spółki. Co więcej powołanie nowych członków zarządu siłą rzeczy zmienia kompetencje dotychczasowego prezesa, modyfikuje sposób jego działania oraz w praktyce może ustanawiać nowe obowiązki związane z koronacją prac zarządu.

Potrzebę zastosowania instytucji wypowiedzenia zmieniającego w opisywanym przypadku można dodatkowo uzasadnić, powołując się na powszechnie aprobowane w doktrynie założenie, iż każda zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika związana jest z koniecznością zastosowania instytucji wypowiedzenia zmieniającego. Można twierdzić, iż w komentowanym przypadku poprzez powołanie dodatkowych członków zarządu dochodzi do swoistego spadku prestiżu związanego z faktem pozostawania jedynym członkiem zarządu danej spółki kapitałowej.

not. MJ