Do stażu pracy można doliczyć pracę w gospodarstwie rolnym. W razie braku stosownej dokumentacji może to być udowodnione np. zeznaniami co najmniej dwóch świadków.

Kobieta zatrudniona w urzędzie miasta i gminy, legitymująca się 18-letnim okresem pracy przedstawiła pracodawcy zeznania dwóch świadków. Potwierdzały one wykonywanie przez nią pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, przez okres 2 lat i 4 miesięcy. Chciałaby otrzymać nagrodę jubileuszową. Czy urząd musi doliczyć do stażu pracy powyższy czas pracy w gospodarstwie rolnym?

W interesie każdego pracownika jest przechowywanie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie, np. świadectw pracy, zaświadczeń, umów o pracę, aneksów do umów o pracę. Jednak gdy zatrudniona nie posiada stosownej dokumentacji, możliwe jest potwierdzenie wykonywania pracy na podstawie zeznań co najmniej dwóch świadków.

Tak można udowodnić przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika. Świadkami mogą być osoby, które razem pracowały, a także inne, które znają okoliczności pracy, np. zamieszkiwały w tym czasie w sąsiedztwie gospodarstwa rolnego, na którym pracował zainteresowany.

Należy podkreślić też, że bliskie sąsiedztwo powinno być rzeczywiste, a nie np. w odległości kilkunastu kilometrów (wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2010 r., II SA/Wa 136/10, niepubl.). Zeznania świadków składane są przed urzędnikiem w urzędzie gminy i spisywane na specjalnym druku. Są potwierdzeniem rodzaju wykonywanej pracy, okresu jej wykonywania, a także tego, czy była ona stała, w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu, sezonowa czy dorywcza, przez ile godzin lub dni wykonywana, czy stanowiła główne źródło dochodu oraz czy w trakcie jej wykonywania zainteresowany był ubezpieczony. Należy jednak podkreślić, iż zeznania świadków nie są podstawą do potwierdzania wysokości pobieranego wynagrodzenia.

Nawiązując do opisanej powyżej sytuacji, trzeba zauważyć, iż pracodawca jest zobowiązany doliczyć do stażu pracy pracownicy okres pracy w gospodarstwie rolnym (po 31 grudnia 1982 r.). Będzie ona też więc miała też prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. nr 54, poz. 310).