Dyrektor nie może zwolnić nauczycielki, która do 1 stycznia 1999 r. przepracowała w szkole 15 lat, a do ukończenia 55. roku życia brakuje jej czterech lat.

54-letnia nauczycielka straciła pracę. Uważała, że dyrektor nie mógł jej zwolnić, bo korzystała z ochrony przedemerytalnej, o której mowa w art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do świadczenia wraz z osiągnięciem tego wieku.

W pozwie złożonym do sądu rejonowego kobieta wniosła o przywrócenie jej do pracy. Sąd odmówił, mimo że – jak twierdził – korzystała z ochrony przewidzianej w art. 39k.p., ale jednocześnie naruszyła art. 8 k.p. Ten ostatni przepis przewiduje, że prawo nie chroni działań sprzecznych z normami społeczno-gospodarczymi i zasadami współżycia społecznego. Nauczycielka bowiem źle uczyła i miała konflikty z innymi pedagogami i rodzicami.