Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie mogła dokapitalizować ze środków EFS zakładowe fundusze szkoleniowe utworzone przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Taką zmianę przewiduje przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Środki mają do nich trafić za pośrednictwem tzw. partnerów społecznych, czyli np. organizacji pracodawców. Ci dofinansowanie otrzymają w konkursie w ramach PO KL, który PARP planuje ogłosić w drugiej połowie 2012 roku. Dzięki nowemu rozwiązaniu mikro, małe i średnie firmy otrzymają nie tylko fundusze na szkolenie pracowników, lecz także pomoc doradczą.

– Brak strategii rozwoju pracowników to obecnie główny problem firm. Przystępując do projektu, pracodawca mógłby liczyć na przygotowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych jego pracowników – podkreśla Małgorzata Lelińska, ekspert z PKPP Lewiatan.

Obecnie pracodawca, który utworzył fundusz szkoleniowy, może otrzymać refundację z Funduszu Pracy połowy kosztów szkolenia pracownika, jednak nie więcej niż wynosi kwota przeciętnego wynagrodzenia. MRR i PARP pracują dopiero nad szczegółami nowego programu. Nie wiadomo, jaki poziom dofinansowania funduszu szkoleniowego ze środków EFS będzie możliwy.